Krishna, Vaishnava sadhu, Ganga Sagar, West Bengal 2002